GT’s immigration litigation team recently secured a record mandamus victory in federal court for a delayed I-829 case pending for over four years. Despite numerous requests to United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) and the USCIS Ombudsman’s office to provide a substantive case status update on the matter, it took the filing of a mandamus action to have the case approved in a month’s time. This is the latest mandamus success for GT’s immigration litigation team, which has worked with numerous clients to resolve long pending and unreasonably delayed immigration cases pending with USCIS by filing mandamus actions in federal district court.


Greenberg Traurig 在创纪录的时间内实现了执行强制令的胜利

GT 的移民诉讼团队最近在一个悬而未决四年多的 I-829 案件中在联邦法院取得了创纪录的胜利。尽管 过去曾多次向美国移民局和 USCIS Ombudsman办公室就此事要求提供实质性案件状态更新,但该案件在递交执行强制令后一个月内获得批准。这是 GT 移民诉讼团队申请执行强制令最新的成功案例,GT 的移民诉讼团队已经帮助了很多客户,通过在联邦地方法院中递交执行强制令申请,解决由于审理时限长和不合理延误导致案件一直处于审理中的各类移民局案件。


Greenberg Traurig Giành Chiến Thắng Với Quyền Khiếu Nại (Mandamus) trong Thời Gian Kỷ Lục

Nhóm tranh tụng về nhập cư của GT gần đây đã giành được chiến thắng kỷ lục với quyền khiếu nại (mandamus) tại tòa án liên bang đối với một trường hợp đơn I-829 bị trì hoãn trong hơn bốn năm. Mặc dù có rất nhiều yêu cầu được đưa ra đối với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) và văn phòng Thanh tra USCIS để cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng cơ bản của trường hợp trong vấn đề này, nhưng phải đệ trình một đơn khiếu nại để vụ việc được phê duyệt trong thời gian một tháng. Đây là thành công mới nhất của việc thực hiện quyền khiếu nại đối với nhóm tranh tụng nhập cư của GT, nhóm đã làm việc với rất nhiều khách hàng để giải quyết các trường hợp nhập cư đang chờ xử lý kéo dài và bị trì hoãn một cách vô lý của USCIS bằng cách đệ trình các đơn khiếu nại lên tòa án quận liên bang.

Print:
Email this postTweet this postLike this postShare this post on LinkedIn
Photo of Kate Kalmykov Kate Kalmykov

Kate Kalmykov Co-Chairs the Immigration & Compliance Practice. She focuses her practice on business immigration and compliance. She represents clients in a wide-range of employment based immigrant and non-immigrant visa matters including students, trainees, professionals, managers and executives, artists and entertainers, treaty investors

Kate Kalmykov Co-Chairs the Immigration & Compliance Practice. She focuses her practice on business immigration and compliance. She represents clients in a wide-range of employment based immigrant and non-immigrant visa matters including students, trainees, professionals, managers and executives, artists and entertainers, treaty investors and traders, persons of extraordinary ability and immigrant investors.

Kate has deep experience working on EB-5 immigrant investor matters. She regularly works with developers across a variety of industries, as well as private equity funds on developing new projects that qualify for EB-5 investments. This includes creation of new Regional Centers, having projects adopted by existing Regional Centers or through pooled individual EB-5 petitions. For existing Regional Centers, Kate regularly helps to prepare amendment filings, file exemplar petitions, address removal of conditions issues and ensure that they develop an internal program for ongoing compliance with applicable immigration regulations and guidance. She also counsels foreign nationals on obtaining greencards through either individual or Regional Center EB-5 investments, as well as issues related to I-829 Removal of Conditions.

Kate also works with various human resources departments on I-9 employment verification matters as well as H-1B and LCA compliance. She regularly counsels employers on due diligence issues including internal audits and reviews, as well as minimization of exposure and liabilities in government investigations.