December 2015

On December 17, 2015, two days after Senate and House leadership recommended a “clean” extension of the EB-5 program until September 30, 2016, Senator Flake (R-AZ), with Senator Cornyn (R-TX) and Senator Schumer (D-NY), introduced S.2415, the “EB-5 Integrity Act of 2015.”  This is the first new piece of EB-5 reform legislation introduced since the EB-5 program’s original sunset date of September 30, 2015.  It is the sixth bill introduced in the 114th Congress that seeks to reform the EB-5 program.

The bill includes significant oversight and integrity reforms, many of which reflect earlier Senate legislation introduced in June of 2015. The integrity measures included in S.2415, as with those in prior bills, have been largely welcomed by the EB-5 industry.  Several of these provisions follow recommendations from the Department of Homeland Security (DHS), the Government Accountability Office (GAO), and leaders in the Congress.  The majority of the provisions mirror the reforms proposed in S.1501 and later discussion draft bills that circulated amongst stakeholders in November and December 2015.  The following are some of the main integrity measures designed to reform the EB-5 program:


Continue Reading EB-5 Integrity Reform Bill Introduced As Congress Adjourns for the Holiday – Summary of S.2415: EB-5 Integrity Act of 2015

Attorneys from Greenberg Traurig, LLP’s Emerging Technology Practice in Boston presented a two-part “GT Start-Up Law” seminar series for Harvard University Law School students. Hosted by Harvard’s Cyberlaw Clinic and
Continue Reading Greenberg Traurig’s Emerging Technology Group Presents “Start-Up Law” Series to Harvard Law School Students

Ngày 15 tháng 12, 2015, một ngày trước khi chương trình EB-5 hết hạn theo dự định (ngày 16 tháng 12), cấp cao trong Thượng Nghị Viện (“TNV”) và Hạ
Continue Reading Chương Trình Trung Tâm Khu Vực EB-5 Được Kéo Dài, Gia Hạn Đến 30 Tháng 9 Năm 2016

美国时间2015年12月15日,即12月16日EB-5临时法案过期的前一天,国会参众两院领导建议EB-5项目法案获延期到2016年9月30日。延期的细节内容将会涵盖在预计星期五通过的多项法案议案中。这个“无条件延期”意味着EB-5项目法案将无改变,包括最低投资数额,对目标就业区的定义等等。移民局也会继续接收并处理所有I-924,I-526和I-829的申请递交,直到新的改革议案获得通过,或到2016年9月30日项目法案过期日为止。

拥有EB-5业界重量级成员支持的EB-5资联盟The EB-5 Investment Coalition)一直在为倡导EB-5项目孜孜不倦地努力着,并致力推荐更有利于EB-5业界的改革措施。在过去的几年中,议员们向参众两院提出过五项改革EB-5项目的法案,对于如何改革和改进EB-5项目各方面都有不同呼声。当EB-5项目在2015年9月30日面临过期时,政府财政拨款的 “临时决议”使得EB-5得到延期至2015年12月11日。在2015年11月,参众两院委员会讨论拓展国会在2015年6月出台的S.1501法案的稿件在EB-5业界广泛传送。EB-5业界成员,包括EB-5投资联盟成员,对讨论中的稿件进行了反馈和评论,意在倡导整体性和加强执行措施的同时使EB-5项目法案能够继续运行。在EB-5投资联盟和其成员——包括地产圆桌论坛(Real Estate Roundtable)和美国商会(Chamber of Commerce) 的不懈努力下,虽然有广泛的谈判并对重要改动达成了一致意见,但仍需要进行许多改变使法案继续运转。非常清楚的一点是,在讨论中的稿件需要更进一步的磋商、意见建议和更深入的学习,EB-5投资联盟及其成员意识到法案在各方面都需要进一步工作,所以向参众两院发出了信函,要求对EB-5项目法案完整延期一年。

在12月16日截止日期临近时,参众两院领导人倾听到EB-5业界的呼声,也意识到法案需要更进一步工作,由此,EB-5项目法案和其它面临过期的移民项目法案(R-1宗教工作人士签证,J-1类医疗工作者康拉德30计划,和E-Verify项目法案)将会在多项议题决议案中获得延期至2016年9月30日。

EB-5投资联盟成员Laura Foote Reiff女士和Jeff Campion先生认可国会领导者孜孜不倦的工作成果:们感谢在国会的捍卫者们;参议院和众议院的领导者、参议院和众议院法律委员会的主席和主要成员们。我们特别向确保我们的声音被倾听的参议员Cornyn, Flake, 和Schumer
Continue Reading EB-5区域中心项目法案延期至2016年9月30日

2015 年12月2日,国会参议院和众议院关于改革EB-5计划和延期该计划至2019年9月30日的讨论草案修改稿,再次在参、众两院有限议员团组中传阅。讨论草案的主要条款,将会对EB-5计划作出更改,其内容概要如下:

创造就业的算法:允许90%的非直接就业工作,这意味着10%的工作必须是直接就业工作。创造就业实体和新商业体的雇员可以视为直接就业工作。讨论草案包括一项条款,规定经济分析局(BEA)必须认可创造就业算法。草案还包括关于迁移就业,公开销售的债券,以及早先法案中没有包括的建筑就业条款。值得注意的是,如果付诸生效,租户占用就业在特定情况下可以允许,但是需要经济上和统计上有效的算法支持。另外一方面,如果生效,有一条款明确禁止外国投资人资金购买市政债券或其它债券。此外,少于24个月全职建筑就业工作的时间可以汇总来满足创造就业要求。

目标就业区(TEA):目标就业区定义如下:1)优先投资区域;2)农村区域;3)特殊投资区域;4)军用基地关闭转移区域;或5)不在城市统计区内的人口普查地带或邻接地带区域,其贫困率至少为20%或者中位家庭收入不超过该州中位家庭收入的80%。

2,000个签证名额用于投资农村区域的投资移民,2,000个签证名额用于优先投资区的投资移民(相关定义如下)。每个财政年度末,每个类别未用的签证名额,在下一个年度只可用于同一类别,但是,第二个财政年度后,如果名额仍然未用完,则剩余名额可被其它类别使用。国土安全部有目标就业区确定权,不受联邦或州政府或非政府实体的约束。

相关定义:

优先投资区:在城市统计区内的人口普查地带或邻接地带区域,并且1)失业率至少是全国平均水平的150%,可以包括毗邻符合失业率要求地带的任何人口普查带;2)贫困率至少为20%;或者3)中位家庭收入不超过该州中位家庭收入或该城市统计区中位家庭收入的80%,以两者中较高者为准。

特别投资区:人口普查地带或不超过12个邻接地带区域,其1)失业率至少是全国平均水平的150%;并且不可以包括含有特别土地使用带的或覆盖水体的人口普查地带,除非投资项目实际位于该普查地带内。

EB-5品质基金:讨论草案中有一项规定,要求根据区域中心规模收取费用 – 区域中心缴纳$25,000年费,除非区域中心投资人数低于20人,此情况下,年费$10,000。此外,区域中心需要为每个投资人额外付费$1,000。

投资额增加:讨论草案条款将非目标就业区(TEA)最低投资额调高到1,000,000,将目标就业区(TEA)、制造业、基础建设或军用基地关闭转移区域(BRAC)的最低投资额调高到$800,000。最低投资额根据通胀指数每5年或每年调整。

生效日期:讨论草案包括生效日期的具体规定。创造就业、资金来源、目标就业区,以及最低投资额的规定将于法案实施日即时生效。草案中其它条款或者于法案实施日生效,或者最迟于法案实施日90天后生效。规定也适用于投资人I-829取消绿卡条件申请,如果其I-526申请在法案实施日之前提交。换句话说,即使I-829申请在法案生效后提交,只要其I-526申请在法案实施日之前提交,创造就业、资金来源、目标就业区,以及最低投资额的改变,不予适用。

此讨论草案对2015年11月初传阅的第一版草案中的措辞有所修改。鉴于投资移民计划目前延期至2015年12月11日,此讨论草案可能会被纳入全面预算法案中,在到期日前通过。投资移民计划也可能被延期,从而国会有更多时间解决仍有争议的细节。
Continue Reading EB-5计划到期日进入倒计时:国会山酝酿EB-5立法草案修改稿